නාස්ති ටයර් ප්රතිචක්රීකරණය සහ යලි අත් කර ගනිමු රබර් පැළ

නාස්ති ටයර් ප්රතිචක්රීකරණය සහ යලි අත් කර ගනිමු රබර් පැළ

මෙම උඞඟූ ටයර් බලාගාරය රබර් කුඩු හෝ යුක්ත ගොඩනැගිල්ලක්, රබර් සෑදීමට භාවිතා වේ.

WhatsApp Online Chat !