රබර් කපන යන්ත

රබර් අමු ද්රව්ය හෝ රබර් නිෂ්පාදන කපා දැමීම සඳහා භාවිතා.

WhatsApp Online Chat !