റബ്ബർ മുകുളം മെഷീൻ

റബ്ബർ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മുറിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിച്ച.

WhatsApp Online Chat !